Dziękujemy za udział w Kongresie!

Zmiany dotyczące wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa

Prowadzenie: Agnieszka Zielińska

Z dniem 1 września 2017 r. na podstawie przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r., poz. 59) wprowadzone zostały warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły.

Po raz pierwszy określona została definicja wychowania rozumiana jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i  uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art. 1 pkt 3). 

W podstawie programowej kształcenia ogólnego określono zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, w tym do realizacji na zajęciach z  wychowawcą oraz zadania  wychowawcze w przedmiotach na każdym etapie edukacyjnym w poszczególnych typach szkół (art. 4 pkt 24).  

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 nastąpi połączenie dotychczas odrębnie funkcjonującego programu wychowawczego i programu profilaktycznego w jeden dokument - program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki obejmujący:

-  treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów, oraz

- treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (art. 26).

Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniać będzie wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych, profilaktycznych i  środowiskowych danej społeczności szkolnej. Takie połączenie obu programów uwzględnia całościowe oddziaływania wychowawcze wraz uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi w  zależności od potrzeb uczniów - zarówno wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom problemowym.

Program wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego (do 30 września każdego roku szkolnego) nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w  sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w  uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (art. 84 ust. 1 – 3). 

W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki (art. 84 ust. 5).

 

Bezpieczeństwo uczniów

Wprowadzono uregulowanie prawne poszerzające wspieranie bezpieczeństwa systemu oświaty, w tym bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkół i placówek:

  - organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i placówki, współdziałają z Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami innych służb w działaniach podnoszących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w tym ochrony przeciwpożarowej, a także w zapewnieniu właściwych warunków realizacji zadań, w szczególności w prowadzeniu zajęć edukacyjnych (art. 3 ust. 1, 3, 4);

- upowszechnianie przez szkoły i placówki wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z  technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych (art. 1 pkt 21).

Zobowiązano podmioty prowadzące działalność oświatową będącą działalnością gospodarczą, do:

-        poinformowania osoby korzystającej z tej działalności, a w przypadku osoby niepełnoletniej - jej rodziców, że działalność ta nie stanowi prowadzenia szkoły, placówki, zespołu lub innej formy wychowania przedszkolnego (art. 170 ust. 3);

-        zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki osobom korzystającym z tej działalności, w szczególności opieki nad osobami niepełnoletnimi (art. 171).

Szkoły i placówki w prowadzeniu działań wychowawczych i profilaktycznych są wspierane różnymi formami doskonalenia np. szkoleniami, konferencjami, kursami, publicznie dostępnymi materiałami edukacyjnymi przez kuratorów oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz wojewódzkie i regionalne placówki doskonalenia nauczycieli, a  także poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Personel Plus
Państwo i Prawo
Partnerzy
Muzeum Sportu i Turystyki
Instytut Badań Edukacyjnych
Kulczyk Foundation
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja EduTank Edison
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
Collegium Wratislaviense
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Partnerzy technologiczni
Orange
Sponsorzy
Oxford University Press Polska Spółka z o.o.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Nowa Era
Mentor
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
Pałac Kultury i Nauki
Nordweco Sp. z o.o.
REVAS sp. z o. o.
NETICTECH
Tata Robi Książki
Patroni honorowi
Rzecznik Praw Dziecka
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Związek Powiatów Polskich
Patronat honorowy Strefy EXPO
Minister Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Patroni medialni
Serwis oswiata.ABC.com.pl
Portal Przedszkola.edu.pl
Portal Dziecko.Tech
Portal Pedagogika Specjalna
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Portal Juniorowo.pl
Portal SiedemLiter.pl
Są z nami
Fundacja mBanku
Back to Top